Agenda 21 Escolar Plus

Aigua

Es fa una revisió de les instal·lacions de consum d’aigua en format d’auditoria de consum i s’aplicà de forma efectiva els canvis i millores necessàries per reduir la demanda d’aigua de l’edifici i dels serveis educatius.

De forma molt especial es revisen

Nivells de pressió de les aixetes

Sistemes de descàrrega dels WC

Tipologia d’aixeta

Sistemes de reg existents

Incorporació d’airejadors a totes les aixetes del centre (si s’escau)

Un cop feta l’Ecoauditoria de l’aigua al centre es proposen les següents actuacions generals

Volumètrics a les cisternes: per reduir la descarrega d’aigua

Reduir Temps i pressió dels polsadors de les aixetes.

Airejadors a les aixetes: per reduir el cabal d’aigua

Accions de comunicació i seguiment de consums.

Aplicació curricular: calcular volums, fer el seguiment de consums i fer intervencions senzilles amb els alumnes