Agenda 21 Escolar Plus

Residus

Es fa una revisió exhaustiva dels circuits de recollida selectiva de residus en format d’auditoria ambiental i s’aplica de forma efectiva els canvis i millores necessàries per reduir el percentatge d’impropis i augmentar el % de recollida selectiva de residus.

De forma molt especial es revisen

N

Nombre, tipologia i ubicació de les papereres, mirant de reduir al màxim el nombre de papereres de rebuig

N

Canals de recollida interna de residus

N

Circuit de sortida del flux de residus als contenidors a la via pública: tipus de contenidor, tipus de boca, mecanismes logístics de trasllat, etc.

De forma complementària, s’implantarà una política de prevenció, minimització i reutilització del consum de paper i materials assimilables en oficines, aules i activitats complementàries. També es fomentarà la compra conjunta de paper reciclat amb certificats ambientals entre tots els centres per poder arribar a preus més competitius.

Un cop feta l’Ecoauditoria de residus al centre es proposen les següents actuacions generals

Z

Contenidors de paper a totes les aules. Valorar la necessitat de contenidors de rebuig a les aules d’infantil.

Z

Retolar els contenidors.

Z

Contenidors i papereres del pati.

Z

Contenidors d’envasos, paper i rebuig als espais comuns.

Z

Recollida selectiva a la cuina i al menjador amb materia orgànica.

Z

Aplicació curricular a l’aula.

Z

Esmorzar sostenible al centre. Reduir el consum d’envasos i de paper d’alumini.

Z

Protocol de buidatge dels contenidors de recollida selectiva amb l’equip de neteja i consergeria.

Z

Introducció de criteris de compra conjunta sostenible.